Donesena mjerila za znak zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' za skupine usluga 'Smještaj u hotelu' i 'Smještaj u kampu'

Završen je postupak provjere i revizije mjerila za skupine usluga smještaja u hotelu i kampu te je nedavno ministar zaštite okoliša donio mjerila za znak za dvije navedene skupine. Skupine i odgovarajuća mjerila dobila su novi naziv:  „Smještaj u hotelu“ i  „Smještaj u kampu“ i vrijede sljedećih pet godina.Mjerila su revidirana u suradnji sa stručnjacima iz Povjerenstva za znak zaštite okoliša (Ministarstvo turizma, Hrvatska gospodarska komora i dr.) kao i s drugim stručnjacima koji su do sada radili na uspostavi ovih mjerila i samom certificiranju (Institut za turizam). Revizija mjerila temeljena je na primjerima dosadašnje prakse u postupcima dodjele znaka 'Prijatelj okoliša' hotelima i kampovima 2011. godine kao i u skladu s izmjenama u zakonodavstvu.

Mjerila su fokusirana na potrošnju energije i vode, na smanjenje količine otpada na najmanju moguću mjeru, na poticanje korištenja obnovljivih prirodnih dobara i materijala koji su manje štetni za okoliš, na informiranje i obrazovanje o okolišu te potiču zaštitu okoliša i odgovorno društveno poslovanje.
 
Mjerila za znak zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' za skupinu 'Smještaj u hotelu' (pdf)

Mjerila za znak zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' za skupinu 'Smještaj u kampu' (pdf)
 
Dodatne informacije na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode